Oblasti pôsobenia kancelárie

Advokátska kancelária JUDr. Peter Kvasňovský, advokát s.r.o. poskytuje komplexné a širokospektrálne právne služby najmä v nižšie uvedených právnych odvetviach. Neváhajte sa na nás obrátiť v ktoromkoľvek štádiu riešenia Vášho prípadu.

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Právne služby poskytujeme vo všetkých oblastiach spojených so vznikom, existenciou a fungovaním obchodných spoločností, v oblasti korporátnych vzťahov spoločností, ako aj v oblasti obchodného záväzkového práva. Medzi najčastejšie poskytované služby patrí najmä:

 

 • zakladanie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek, vykonávanie zmien zapísaných údajov v existujúcich obchodných spoločnostiach
 • poradenstvo, príprava zakladateľských a iných dokumentov a ich zmien
 • poradenstvo, príprava a zabezpečenie konania zasadnutí valných zhromaždení a iných orgánov obchodnej spoločnosti, zastupovanie klienta na týchto zasadnutiach
 • poradenstvo, príprava zmeny vo vlastníckej štruktúre obchodnej spoločnosti
 • poradenstvo a príprava v oblasti zvyšovania a znižovania základného imania spoločnosti
 • poradenstvo v oblasti vnútorných vzťahov v obchodnej spoločnosti
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom a Centrálnym depozitárom cenných papierov SR
 • zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra
 • vykonávanie právneho auditu (due diligence)
 • príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv, plnomocenstiev, výziev atď. resp. kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty
 • zastupovanie, v súdnom, upomínacom aj exekučnom konaní
 • komplexné právne poradenstvo vo Vašich obchodných vzťahoch.

Občianske právo

Právne služby poskytujeme komplexne vo všetkých oblastiach občianskeho práva. Medzi najčastejšie poskytované služby patrí najmä:

 • príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv, plnomocenstiev, výziev atď. resp. kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho záväzkového práva a  dedičského práva
 • právne poradenstvo v oblasti vysporiadania podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie, v súdnom, upomínacom aj exekučnom konaní
 • komplexné právne poradenstvo vo Vašich občianskoprávnych vzťahoch.

Právo nehnuteľností

Právne služby poskytujeme komplexne vo všetkých oblastiach týkajúcich sa nehnuteľností. Medzi najčastejšie poskytované služby patrí najmä:

 • poradenstvo, príprava a komplexné zmluvné zabezpečenie dokumentov k prevodu nehnuteľností podľa potrieb klienta alebo kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty klienta
 • poradenstvo, príprava a komplexné zmluvné zabezpečenie dokumentov vo veci nakladania a užívania nehnuteľností (vecné bremená, záložné práva)
 • zastupovanie klienta pred správnymi orgánmi a inými inštitúciami a súdmi
 • poradenstvo, príprava a komplexné zmluvné zabezpečenie dokumentov pri nájme a prenájme nehnuteľností

Správa a vymáhanie pohľadávok

Poskytuje komplexné právne zastrešenie rôznorodých prípadov. Právne služby poskytujeme komplexne vo všetkých oblastiach vymáhania pohľadávok. Medzi najčastejšie poskytované služby patrí najmä:

 • právne analýzy vymáhateľnosti pohľadávky, právne audity (due diligence) pohľadávok
 • poradenstvo a príprava strategického postupu k vymoženiu pohľadávky
 • správa a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom a upomínacom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, i v rámci likvidácie obchodných spoločností
 • komplexné zabezpečenie súvisiacich dokumentov

Sporová agenda

Poskytuje komplexné právne zastrešenie rôznorodých prípadov. Prípady preberáme v akomkoľvek ich štádiu. Medzi najčastejšie poskytované služby patrí najmä:

 • právne analýzy skutkového deja a predložených dôkazov, zhodnotenie právneho postavenia klienta
 • poradenstvo a príprava strategického postupu v konaní
 • zastupovanie klienta pri mimosúdnom riešení sporov, ako aj konaniach pred súdmi
 • komplexné zabezpečenie súvisiacich dokumentov, vypracovávanie všetkých typov podaní, vrátane predžalobných výziev, žalôb, návrhov, vyjadrení ako aj opravných prostriedkov
 • poradenstvo a zastupovanie pre výkone súdnych rozhodnutí

Rodinné právo

Právne služby poskytujeme komplexne vo všetkých oblastiach rodinného práva. Medzi najčastejšie poskytované služby patrí najmä:

 • poradenstvo, príprava a zastupovanie v konaní o rozvod manželstva vrátane vypracovania všetkých relevantných dokumentov
 • zastupovanie pred súdom
 • poradenstvo, príprava a zastupovanie v konaní o zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) vrátane vypracovania všetkých relevantných dokumentov
 • Poradenstvo, príprava a zastupovanie pri úprave pomerov maloletých detí na čas do rozvodu a po rozvode manželstva, zverenie dieťaťa do výchovy jedného z rodičov, striedavú osobnú starostlivosť rodičov k maloletým deťom a pri úprave styku rodičov prípadne ostatných príbuzných s maloletými deťmi
 • Poradenstvo a zastupovanie v oblasti výživného  pre maloleté a plnoleté deti,, výživné pre manžela, príspevok na výživu rozvedeného manžela
 • komplexné právne poradenstvo vo Vašich rodinnoprávnych vzťahoch.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Právne služby poskytujeme komplexne v insolvenčných konaniach. Medzi najčastejšie poskytované služby patrí najmä:

 • poradenstvo, príprava a vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, resp. povolenie reštrukturalizácie, vrátane zastupovania v konaní o osobnom bankrote
 • zastupovanie klienta v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom
 • zastupovanie klienta pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu
 • prihlasovanie pohľadávok veriteľov – klientov do konkurzu a reštrukturalizácie

Pracovné právo

Právne služby poskytujeme komplexne vo všetkých oblastiach pracovného práva. Medzi najčastejšie poskytované služby patrí najmä:

 • poradenstvo, príprava a komplexné zmluvné zabezpečenie právnych úkonov týkajúcich sa vzniku a zániku pracovného pomeru alebo kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty klienta
 • zastupovanie klienta v konaní pred súdmi v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi
 • príprava manažérskych zmlúv
 • vypracovanie a revízia pracovných poriadkova iných interných smerníc zamestnávateľov

Kontaktujte nás s Vašim prípadom

GDPR

1 + 4 =