Prevod obchodného podielu

Prevod obchodného podielu, alebo inak zmena spoločníka v spoločnosti je v praxi veľmi frekventovanou zmenou v spoločnosti. Napriek tomu, že ide pomerne o jednoduchý dispozičný úkon spoločníka, pri podávaní návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri je potrebné byť značne precízny. Malá odchýlka pri vypĺňaní ustanovených formulárov, môže spôsobiť nežiaduce omeškanie so zápisom zmien (námietkové konanie), v tých horších prípadoch môže viesť i k zamietnutiu návrhu.

Stručne si spolu zhrňme, čo to ten obchodný podiel je, ako sa na prevod obchodného podielu pripraviť a aké dokumenty potrebujeme pripraviť.

Čo je obchodný podiel ?

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Náležitosti prevodu obchodného podielu sú upravené pomerne precízne v Obchodnom zákonníku, ktorý v tomto prípade doplní zákon o obchodnom registri. Na okraj môžeme spomenúť ako prameň i ustanovenia Občianskeho zákonníka a to v prípade ak predmetom prevodu je obchodný podiel, na ktorom je zriadené záložné právo (obchodný podiel je spôsobilý byť zálohom).

Na začiatok transakcie Vám odporúčame preštudovanie spoločenskej zmluvy/Zakladateľskej listiny
(ďalej aj ako „SZ/ZL“) danej spoločnosti. V spoločenskej zmluve býva štandardne ukotvená povinnosť spoločníka získať súhlas valného zhromaždenia aby bol prevod obchodného podielu platný.

Popri preskúmavaní spoločenskej zmluvy je potrebné zodpovedať taktiež otázku osoby nadobúdateľa. V zmysle obchodného zákonníka je prevod OP na iného spoločníka možný vždy, a to so súhlasom Valného zhromaždenia. V prípade ak ide o osobu stojacu mimo spoločnosti spoločenská zmluva musí takýto prevod umožňovať.

Tradične je potrebné na prevod obchodného podielu pripraviť tieto dokumenty:

  1. Zápisnica z valného zhromaždenia spolu s prezenčnou listinou/ v prípade jednoosobovej s.r.o. pôjde o Rozhodnutie jediného spoločníka;
  2. Úplne znenie spoločenskej zmluvy/ úplné znenie zakladateľskej listiny;
  3. Zmluva o prevode obchodného podielu;
  4. Súhlas správcu dane/ prípadne vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa, že nie sú povinný dokladať súhlas správcu dane.

V závislosti od konkrétnych skutočností daného prevodu OP môžu byť vyžadované i ďalšie dokumenty (napr. ak sa v rámci prevodu OP mení i konateľ spoločnosti budeme potrebovať súhlas s menovaním do funkcie a podpisový vzor konateľa….) 

 

  1. Náležitosti Zápisnice z valného zhromaždenia.

V prípade, že spoločenská zmluva vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, je nevyhnutné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie a vyhotoviť z neho zápisnicu, ktorej prílohou bude prezenčná listina podpísaná všetkými zúčastnenými.

Zo zápisnice musí byť zrejmé že valné zhromaždenie prerokovalo udelenie súhlasu/ resp. nesúhlasu na prevod obchodného podielu spoločníka na nadobúdateľa. V prijatom uznesení sa teda skonštatuje výška podielu spoločníka, ktorý prevádza obchodný podiel a zároveň sa uvedie konkrétny nadobúdateľ Nezabudnite, že samotnú zápisnicu musí podpísať predseda valného zhromaždenia aj zapisovateľ..

 

  1. Povinnosť doloženia úplného znenia spoločenskej zmluvy/ zakladateľskej listiny

Na záver zápisnice je vhodné uložiť konateľovi (príp. inej osobe) povinnosť vyhotoviť úplné znenie Spoločenskej zmluvy/ zakladateľskej listiny v znení prijatých zmien.  Prečo ? Úplne znenie SZ/ZL spoločnosti sa síce nepovažuje za obligatórnu súčasť návrhu na zápis  zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri, ale jej vyhotovenie sa dokladá do zbierky listín. To znamená, že samotný návrh môže byť úspešne zapísaný i bez toho aby bolo úplne znenie SZ/ZL jeho prílohou. Zbytočne si však zdvojíte prácu. Ide o povinnosť uloženú Zákonom o obchodnom registri, ten ukladá povinnosť osobe oprávnenej konať v mene spoločnosti doložiť do zbierky listín  úplné znenie SZ/ZL v lehote 30 dní od ich vyhotovenia.

  1. Zmluva o prevode OP

Medzi dokumenty, ktoré je potrebné doložiť na preukázanie navrhovanej zmeny zapísaných údajov patrí i zmluva o prevode obchodného podielu. Znenie takejto zmluvy môže byť prakticky veľmi stručné. Odporúčaný obsah zmluvy o prevode OP:

a) Identifikácia zmluvných strán;

b) Identifikácia spoločnosti a obchodného podielu v ňom;

c) Odplatnosť a platobné podmienky/ príp. Bezodplatnosť prevodu;

d) Vyhlásenia zmluvných strán, o tom že OP nie je zaťažený, spoločnosť nie je platobne neschopná, povinnosť súčinnosti zmluvných strán až do úspešného zápisu zmien (Ak ide o prevod na osobu stojacu mimo spoločnosti, nadobúdateľ musí obligatórne vyhlásiť, že pristupuje k SZ/ZL);

e) Klasické záverečné ustanovenia

f) Podpisy (úradne osvedčené).

4. Súhlas správcu dane/ vyhlásenia

Súhlas správcu dane je v súčasnosti len zriedkakedy potrebný. Konkrétne ide o prípady, kedy ide o prevod väčšinového obchodného podielu a súčasne je osoba prevodcu/ nadobúdateľa vedená v zozname daňových dlžníkov. Bežne teda súhlas správcu dane na prevod OP nie je potrebný. V prípade, že nadobúdateľ a prevodca nie sú povinný k návrhu doložiť súhlas správcu dane, sú povinný vyhlásiť, že v zmysle zákona nemajú povinnosť dokladať súhlas správcu dane.

Od poslednej veľkej novely obchodného zákonníka účinnej od 01.10.2020  vošlo do účinnosti znenie, podľa ktorého spoločník nemôže previesť obchodný podiel v prípade, že je vedený ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie, a to ani na osobu spoločníka ani na osobou stojacu mimo spoločnosti.

 

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať, radi Vám pomôžeme s hladkým priebehom prevodu obchodného podielu.

 

Kontaktujte nás

GDPR

11 + 7 =

Spoločne pre Vás nájdeme optimálne riešenie.